امام جمعه قاین

مراقب نفوذدشمن در انتخابات باشیم

آیت الله اصفهانی گفت:درحال حاضر هم دشمنان در کمین هستند تا به هرطریقی در مجلس نفوذ کنند اما باید آگاه باشیم که مجلس را به دست افرادی بسپاریم که به اواطمینان داریم.

به گزارش اسفدن خبر ، آیت الله سید مرتضی اصفهانی امام جمعه قاین در خطبه های این هفته نماز جمعه ضمن دعوت به تقوای الهی با اشاره به آیاتی از قرآن در خصوص به تمسخر گرفتن دیگران وهمچنین بیان عیب شخص وبازی با آبروی افرادوصدازدن افراد با القاب زشت گفت: شرع مقدس اسلام وقرآن کریم صراحتا انسان را ازاین کارها منع کرده است ویقین بدانید که این کارها حق الناس است واین افراد از ظالمین وستمگران خواهند بود ولی در حال حاضر ماشاهد هستیم که خیلی راحت وبدون اینکه شخص حتی حضور داشته باشد اورا به تمسخر گرفته وباآبروی فرد بازی می کنند.

وی از همه مردم خواست نسبت به این گونه موارد تامل بیشتری داشته باشند ودستورات الهی را مدنظرداشته باشند.

خطیب جمعه قاین افزود: وقتی به دستورات قرآن عمل کنیم باعث می شود که با آرامش در کنارهم زندگی کنیم وعمل نکردن به فرامین ودستورات خداوندباعث ایجاد تفرقه و جنگ ونزاع دربین مردم خواهد شد.

آیت الله اصفهانی ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجرنیزگفت: با گذشت بیش از۳۷سال از پیروزی انقلاب اسلامی یقین بدانید که دستاوردهای بسیار خوبی نصیب ما شده است وقطعا اگرامام خمینی(ره)در آن زمان نبود واین انقلاب به وجود نمی آمد معلوم نبود چه سرنوشتی بر سرِما می آمد.

وی افزود: هرچند بعد از انقلاب هم جمع زیادی از شخصیت های بزرگ کشورما به وسیله منافقین ترور شدند ودراین ترورها هم افرادی همچون بنی صدر نقش داشتند اما رهنمودهای امام خمینی (ره)اهداف دشمن ومنافقین را که براندازی حکومت اسلامی بود نقش برآب کرد.

امام جمعه قاین تصریح کرد؛خون دل های زیادی برای این انقلاب خورده شده است وباید قدر این انقلاب وامام خمینی (ره)ورهبر فرزانه انقلاب را بدانیم .

آیت الله اصفهانی درادامه سخنان خودبا اشاره به انتخابات پیش رو وتاکید برحضور حداکثری درانتخابات گفت:مجلس در دوران پیروزی انقلاب بازوی امام بودواگرچه عده ای به واسطه بنی صدر به مجلس نفوذ کرده بوند وتعدادشان هم اندک بود اما حضور نیروهای انقلابی در مجلس توانست دست منافقین را کوتاه کنند ودرحال حاضر هم دشمنان در کمین هستند تا به هرطریقی در مجلس نفوذ کنند اما باید آگاه باشیم که مجلس را به دست افرادی بسپاریم که به اواطمینان داریم.

وی افزود:اگرافراد آگاه ومورد اطمینان وارد مجلس شوند قطعا به موفقیت های بسیار زیادی خواهیم رسید چراکه مجلس براقدامات رئیس جمهور وقت وهیئت وزیران نظارت دارد ومی تواند در بسیاری از موارد در مقابل این ها بایستد پس با آگاهی وبصیرت کامل در انتخابات فرد مورد اطمینان خودرا به مجلس بفرستیم.

آیت الله اصفهانی با اشاره به وظیفه خطیرشورای نگهبان گفت:هیچ کس حق ندارد برشورای نگهبان ایراداتی بگیرد چراکه طبق قانون برهمه موارد نظارت دارندوکارهای شورای نگهبان حساب شده است نه کاندیداها ونه دیگران حق اعتراض به شورای نگهبان راندارند.

امام جمعه قاین در پایان خطبه های این هفته با اشاره به آزادسازی شهرهای شیعه نشین سوریه گفت: همان طور که از خبرها هم شنیدید قطعا راهنمایی های شخصیتی همچون سردارسلیمانی در این پیروزی ها نقش مهمی داشته است واین برای ما افتخاراست.

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید