• کد خبر: 545
  • گروه خبری : اخبار ویژه
  • تاریخ انتشار : 4 فوریه 2015

گزارشی یکساله از عملکرد شورای اسلامی وشهرداری اسفدن

اسفدن،قابليت ها،توانمنديها ومشكلات

 

موقعیت جغرافیایی و تاریخی شهر اسفدن 

 

شهر اسفدن در عرض جغرافیایی ۳۳درجه و ۳۹ دقیقه شمالی و طول چغرافیایی ۵۹ درجه و ۴۶ دقیقه شرقی و در ار تفاع ۱۲۰۰متری از سطح دریا قرار دارد .این شهر از توابع بخش مرکزی شهرستان قائنات می باشد. اسفدن موقعیتی دشتی داشته و ارتفاعات آن را محاصره نموده اند . بلند ترین نقطه آ ن قله شاسکوه به ارتفاع ۲۸۲۳ متر است. شهر اسفدن از قدمت زیادی بر خوردار بوده و تاریخ نویسان قدمت اسفدن را ۳۰هزار سال دانسته اند. در زمان قهرمانان شاهنامه گشتاسب و لهراسب شهرتی داشته و در عهد ساسانیان هم از مراكز مهم قدرت بوده است. اسفدن در قدیم اسپیدان و اسفیدان بوده ، اسفده و سفید بن هم گفته شده است . آلفونس گابریل در سال ۱۹۳۲ میلادی از اسفدن گذشته چنین مینویسد((زیرکوه بسیارحاصل خیزبوده وغلات وپنبه وابریشم به عمل آمده وابریشم آن راصادرمیکرده اندوبرخیآبادیهاهمچوناستندواسفدن وجوددارد . دهکدههایزیبایزیرکوهجزو خاطرات شگفت آور ما در ایران بودند. دراسفدنمردمتابستانرادرباغهایبیرونازآبادیسپری میکردند . درشمالغربیاسفدن،بقایاییکشهرقدیمیوجودداشت .))اسفدن را شهر برج و قلعه های تاریخی هم می گویند كه قدمت زیادی دارد از جمله برج مراد و یوسف که هم انون هم بقایایی آن موجود است. همچنین این شهر دارای دروازه بوده كه نگهبانان ورود و خروج مردم را كنترل می كردند. از جمله آثار تاریخی شهر اسفدن می توان به قله كوه اسفدن ، قلعه كهنه اسفدن و مزار شیخ نور الله واعظاسفدناشارهنمود. مناطقگردشگریاینشهرنیزشاملچشمهتوتی،دشت حفاظت شده و شکار ممنوع، دره هندوستان و دق اسفدن می باشد. پارچه بافی سنتی، سبد بافی، پخل بافی، سرامیك و سفال از جمله مهمترین صنایع دستی شهر اسفدن می باشد.

 

 

*************************************************

 

مهندس خزاعي شهرداراسفدن از هزينه كرداعتباري بالغ بر۲ميلياردو۵۰۰ميليون ريال جهت انجام امورعمراني وخدماتي شهرداري درجهت بهبود محيط شهري عبورومرور وسايرتاسيسات شهري در سال جاري خبر داد وگفت: خاكبرداري ،تسطيح زيرسازي كليه معابر شهر-لكه گيري آسفالت خيابانهاي شهيد مطهري ولايت وبهشتي پرداخت مطالبات تاسيسات شن شويي خريدتجهيزات  اداري واجراي كانيوتعداد ۱۲ كوچه از خيابانهاي شهيدمطهري شهريار-ولايت وامام خميني (رة) اجراي بخشي ازمصوبات شوراي ترافيك شهرستان-تعويض وتعميرچراغهاي روشنايي ميادين وپارك هاي سطح شهر-خريد ساير ملزومات ومبلمان اداري وشهري از عمده ترين فعاليت هاي شهرداري است.

وي همچنين اظهارداشت در سال جاري بالغ بر۲ميليارد ريال مطالبات معوق پيمانكاران كارگران وكاركنان شهرداري پرداخت شده است.شهرداراسفدن در ادامه گفت: با پيگيري هاي انجام شده مبلغ ۱۰۰ميليون ريال جهت  احداث يادمان شهداي گمنام ازطرف بنياد حفظ ارزشهاي دفاع مقدس اختصاص يافته است وي خاطرنشان كردجهت تكميل اين پروژه بالغ بر۳۰۰ميليون ريال اعتبار نيازمنديم.مهندس خزاعي اظهارداشت عمليات اجراي يادمان شهداي گمنام  شهراسفدن بزودي آغازخواهدشد.

وي به كاشت بيش از۴۵۰۰اصله نهال مثمربراي اولين باردركمربندسبزشهراسفدن اشاره كردوگفت:كاشت گونه هاي مقاوم ومثمري از قبيل پسته عناب-زرشك در دستوركارقرارگرفته است وي اظهاراميدواري كرد؛درآينده نه چندان دورشهرداري بتواندازاين محل بعنوان درآمدي پايداردرجهت خدمات رساني مطلوب استفاده نمايد.

شهردار اسفدن گفت خط انتقال آب استخرذخيره آب به كمربندسبزبه طول تقريبي ۷۰۰متروبا اعتباري بالغ بر۲۵۰ميليون ريال اجرا شده وشهرداري در راستاي تفكيك آب فضاي سبز از آب شرب برنامه هاي بلند مدتي داردكه پيش بيني مي شود اجراي كامل طرح اعتباري بالغ بر ۵۰ميليارد ريال نياز داشته باشد

وي اجرا وتامين روشنايي پارك هاي سطح شهر از طريق منابع انرژي نو(انرژي خورشيد) را بمنظوركاهش هزينه از ديگر برنامه هاي دردست اقدام شهرداري عنوان نمود

مهندس خزاعي به تحقق بيش از۵۰درصدي درآمد پيش بيني شده در بودجه ي سال۹۳ شهرداري اشاره كرد وخاطر نشان كردبودجه ي ساليانه ي شهرداري قريب به ۱۰ ميليارد ريال است وباتوجه به اينكه شاهدكاهش روند ساخت وسازها هستيم اما در شش ماهه ي نخست سال جاري بالغ بر ۵۰درصد برنامه محقق شده است.

شهرداراسفدن كاهش هزينه هاي جاري وافزايش درآمداز سرفصل هاي مختلف را از سياست هاي كاري شهراري وشوراي اسلامي شهرخواند واظهارداشتخريد يكدستگاه سنگ شكن جهت تاسيسات شن شويي شهرداري ضروري است كه درصورت محقق شدن اين موضوع باعث رونق بخشيدن به درامد شهرداري خواهد شد واين مهم تاثيرمستقيمي روي عملكرد شهرداري در خدمت رساني خواهد نمود.

مهندس خزاعي به معضل سگ هاي ولگرد درسطح شهر اشاره كرد وگفت تاكنون جلسات متعددي با كارگروه بهداشت انجام شده ويك مرحله هم تعدادي ازسگ هاي ولگرد سطح شهرپس ازاطلاع رساني عمومي شناسايي ومعدوم شده اند.

خريد ونصب شير هيدرانت ازجمله ديگرفعاليت هاي خدماتي شهرداري بودكه مهندس خزاعي به آن اشاره كردواظهارداشت به منظورارتقاي ضريب ايمني شهروسرعت عمل نيروهاي آتش نشاني درعمليات اطفاء حريق يكدستگاه شيرهيدرانت جهت آبگيري سريع خودروي آتش نشاني درحاشيه ي بلوارولايت تعبيه شده كه اين پروژه نيز۴۰ميليون ريال هزينه دربرداشته است.

وي به بهسازي وتجهيزپارك سرو اشاره كرد وافزود اجراي آبياري قطره اي پارك سطح شهرازجمله برنامه هاي شهرداري است كه به منظوركاهش هزينه هاي جاري دردست اقدام است.

وي اجراوتامين روشنايي پارك هاي سطح شهرراازطريق منابع انرژي نو(انرژي خورشيد) از برنامه هاي اينده ي شهرداري عنوان نمود.

رئيس شوراي اسلامي شهر اسفدن نيز گفت:اين شهر یکی از قطبهای کشاورزی شهرستان قاینات وحتی استان است وبادارابودن ۳۲ حلقه چاه عمیق ونیمه عمیق ،یک رودخانه جاری معروف به نهر اسفدن با دبی ۱۱۰لیتر در ثانیه وازهمه مهمتروجوددشت های حاصلخیزبا گستره پهناوردرتولیدمحصولات کشاورزی بویژه محصولات باغی ازجایگاه خاصی برخورداراست بطوری که هم اکنون این شهردارای ۴۵۰هکتارسطح زیرکشت باغات زرشک-۷۰۰هکتارباغات پسته-۶۸۰ هکتارگندم وجو و۲۰۰هکتارزعفران می باشد.

نظري میزان تولید سالیانه حاصل از این اراضی را به ترتیب ۲۱۰۰تن زرشک تازه-۲۴۵۰تن پسته خوشه-۲۰۰۰تن کندم وجو و۱۰تن زعفران عنوان نمود.به گفته ی وی شهراسفدن به مددرونق تولیدمحصولات کشاورزی ووجود مراتع گستره درحوزه دامپروری نیزدارای مزیت فراوانی است که این امراین شهر رابه یکی ازمراکزمهاجر پذیرمنطقه تبدیل کرده است.رئیس شورای اسلامی شهراظهارداشت با این حال وعلی رغم وجود مزیت های فراوان اسفدن در تولیدمحصولات کشاورزی،متاسفانه مشکلات زیادی بویژه در رابطه با کمبود منابع آب،عدم وجود سیستم های آبیاری نوین،عدم توسعه صنایع تبدیلی وتکمیلی به حدکفایت ،نوسان قیمت محصولات کشاورزی،روبرومی باشدکه نیازمند توجه وحمایت مسئولان است.

نظری توجه به صنایع دستی درجهت افزایش تولید وتشویق صنعتگران وهنرمندان را بمنظورتولیدآثارفاخر وارزشمندرا از اولویت های کاری شورای اسلامی خواند وگفت:صنایع دستی هنرمندان وصنعتگران اسفدن اخیرا درنمایشگاه بین المللی بیرجند به نمایش گذاشته شد وبا این اقدام گوشه ای ازتوانمندی این عزیزان به استان معرفی شد.وی افزود با توجه به اینکه ما از وجود هنرمند پیشکسوت در زمینه ی سبد بافی( پخل بافی با ساقه گندم) برخورداریم ودر تابستان امسال نيز برای اولین بار دوره ی آموزشی دراین خصوص برگزارکردیم امید است مسئولين ميراث فرهنگي درجهت تقويت هنرمندان واحياء اين هنر ارزشمند بیش ازگذشته ما را حمايت كنند.نظري ازمسئولين خواست شهراسفدن نيازمند ۲كارگاه آموزشي است كه در زمينه ي سفالگري وهنرهايي همچون پخل بافي و…بتواند در تمام ايام به علاقه مندان خدمات ارائه نمايد وي گفت شوراي اسلامي شهرآمادگي دارد زمين مورد نياز را بصورت رايگان در اختيار قراردهد.

رئيس شوراي شهرگفت: باتوجه به اینکه در ایام بهاروبخصوص ايام تعطيلات نوروزي  دشت اسفدن سراسر ازگل شقایق وبنفشه مي شودواين طبيعت زيبا جاذبه ی خوبی جهت سفر به منطقه ایجاد کرده است مسئولين امر در زمينه ي معرفي اين قابليت وهمچنين منطقه ی حفاظت شده وشکارممنوع ارتفاعات شاسکوه كه دارای طبیعتی بکراست وهمه ساله در ایام تابستان پذیرای کوهنوردان زیادی است از هيچ كوششي دريغ نورزند.  وي اظهار داشت شورای اسلامی شهر بلحاظ اهمیت موضوع ، نشست هایی با نمایندگان محیط زیست وفعالین این حوزه داشته ومصمم است در زمینه ی آموزش-نگهداری وفرهنگ سازی به متولیان امر مساعدت نماید.

عدم پوشش شبکه دیجیتال در اسفدن

رئیس شورای اسلامی شهرازعدم پوشش شبکه ی دیجیتال در اسفدن خبر داد وگفت باتوجه به جمیت زیاد این شهر وروستاهای اقماری وباعنایت به پیگیری هایی زیادی که در خصوص راه اندازی شبکه ی دیجیتال انجام شده متاسفانه علی رغم قول مساعد مسئولین امر، اهالی اسفدن ازاین نعمت برخوردارنيستند.وی نزدیک بودن اين شهر به مرز افغانستان وبيم آسیب های اجتماعی که درکمین نوجوانان وخانوادهاست از دلایلی است که راه اندازی شبکه را در اسفدن ومنطقه را ضروری می نماید.نظری به مشکلات خدمات برق اشاره کرد اسفدن به لحاظ تقسیمات سیاسی متعلق به بخش مرکزی شهرستان قاینات است وازطرفی برابرهماهنگی های صورت گرفته مقررشده امورات برق متقاضیان اسفدن در اداره ی برق زیرکوه انجام گردد،برابرگزارشات مردمی عملکرد برق زیرکوه در مباحث خدمات رسانی اعم از اتفاقات ووصل انشعاب و..ديگر خدمات  به تاخیر وکندی صورت می گیرد واین امر باعث نارضایتی شهروندان شده است رئیس شورای اسلامی توسعه ی شبکه ی مخابرات جهت بلوک ۵۰واحدی وساکنین حاشیه ی خیابانهای کشاورز-امام خمینی و ولايت را بمنظور استفاده شهروندان از تلفن ثابت را خواستارشد .وی همچنین ضمنتشکرازمسئولين شبكه بهداشت در خصوص استقرارپزشک ثابت در شهرگفت:مرکزبهداشتی درمانی اسفدن فاقدآزمایشگاه است وداروخانه ی اين مركز هم مجهزنمی باشد، ونبود داروخانه اي كه بتواند در ساعات غير اداري پاسخگوي مراجعين باشدمورد انتظاراست چون با رفع اين مشكل قطعا پرشكان خصوصي نيز تمايل بيشتري جهت داير كردم مطب در اين شهر خواهند داشت.وی اظهارداشت این مرکز دارای امکانات وتجهیزات دندانپزشکی نيز می باشد که متاسفانه شهروندان از وجود دندانپزشک محروم می باشند.

نظری افزود عدم روشنایی بلوار ورودی شهر از سمت قاین (بلوار امام رضا (ع) ) از گذشته مورد توجه اعضای شورا بوده و علی رغم پیگیری های متعدد تاکنون این خواسته بحق محقق نشده وی گفت مسیر مذکور محور مواصلاتی سه شهرستان قاین- زیرکوه و درمیان است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیردوتاريكي اين محورمي تواند جان ومال هم وطنان كه از اين مسير تردد مي نمايند را به خطر اندازد.

نظری  مشکل الحاق زمین هايحاشیه بلوار امام رضا (ضلع شمالی) را از دیگر درخواست های مکرر مالکین بلوار امام رضا عنوان نمود و گفت:به دلیل اینکه زمین های مذکور خارج از محدوده خدماتی شهرداری می باشد امکان صدور پروانه ساخت مقدور نمی باشد که نیازمند مساعدت اداره راه و شهرسازی بوده و در صورتیکه این مشکل مرتفع شود با احداث واحدهای تجاری و خدماتی در حاشیه بلوار زمینه اشتغال پایدار برای تعداد زيادي از جوانان مهیا خواهد شد.

رئیس شورای شهر با توجه به جمعیت دانش آموزان و قشر تحصیلکرده اسفدن احداث ساختمان کتابخانه واعظ اسفدنی را با توجه به واگذاری حدود ۷۰۰متر زمین رایگان به نهادکتابخانه ها از سوی شورای های اسلامی  و از طرفی فعالیت حدود ۲سال کتابخانه واعظ امری ضروری دانست و از مسئولین استان خواست در این خصوص مساعدت فرمایند.

نظری گفت:کمبود فضای آموزشی مدارس، بخصوص دبیرستان دخترانه مشهود است وی اظهار داشت با توجه به اینکه کارشناسان فضای مورد نظر را تخریبی اعلام نموده اند و نظر به مصوبه شورای اداری شهرستان رفع مشکل مذکور بايد در اولويت قرارگيرد . نظری عدم حصار کشی و کمبود فضای آموزشی دبستان عصمتیه را نيزاز دیگر مشکلات آموزشی اسفدن ذکر نمود.

رئیس شورای شهر جمعیت اسفدن را جمعیتی جوان توصیف کرد و اظهار داشت شورای شهر یك قطعه زمین جهت احداث سالن ورزشی در اختیار سازمان ورزش جوانان قرار داده ولی متأسفانه تاکنون این شهر فاقد فضای ورزشی مناسب می باشد

عدم پرداخت تسهیلات جهت احداث بارگاه بهداشتی زرشک به باغداران از دیگر مشکلات باغداران اسفدن است که هر ساله بدلیل ریزش باران های پايیزی خسارات سنگینی به باغداران وارد می شود و اظهار داشت بدلیل اینکه زرشک یک محصول استراتژیک و دارای خواص دارویی می باشد و از طرفی این مخصوص خراسان جنوبی بویژه شهر اسفدن است افزایش تولید زرشک نیازمند توجه وحمايت بیشتر مسئولین به این محصول می باشد.

نظری رفع مشکل نهر جاری اسفدن را پای ثابت مشکلات شورا دانست و گفت با توجه به اینکه اکثر شهروندان کشاورز هستند و زندگی بر پایه اقتصاد کشاورزی استوار است این مهم یکی از دعدغه های اصلی شورا می باشد که با پیگیری های انجام شده اقدام عملی در خصوص هدایت آب رودخانه به خانه تخل (تقسیم آب ) انجام گرفته ودر حال حاضر مشكل خاصي نيست واميد است با تخصيص اعتبار بتوانيم سيل بند هاي خاكي را به بتني تبديل كنيم تا با سيلاب هاي زمستاني كشاورزان وباغداران دچارخسارت نشوند.

وی از واگذاری حدود  ۱۰۰قطعه زمین  به متقاضیان مسکن در آینده نزدیک خبر داد و افزود اسامی افراد جهت اقدامات لازم بنیاد مسکن شهرستان ارسال شده است

نظری از موافقت حضور امام جمعه در اسفدن گفت و خاطر نشان کرد در حال حاضر شورای شهر به دنبال معرفی گزینه و خرید امکانات و تجهیزات در خصوص اسقرار امام جمعه در شهر است.

وی به پروژه نیمه تمام مصلی شهر نيزاشاره کرد و گفت تاکنون اقدامات خوبی انجام گرفته و امسال علاوه بر كمك هاي مردمي شوراي شهر نيز مقدار ۳۰تن سیمان جهت اجرای سقف مصلی اهداء نموده است وي تکمیل مصلی اسفدن را نیازمند اعتبارات ملی و ستاد اقامه نماز کشور دانست.

رئیس شورای شهر گفت بیش از ۲۰۷میلیون تومان زکات کشاورزان زحمتکش اسفدن جمع آوری و به کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) تحویل شده است.

وی به دیدار اعضای شورای شهر اسفدن با معاون وزیر نیرو- معاون وزیر جهاد کشاورزی- معاون ورزش و جوانان – رئیس سازمان شهرداری و دهیاری های کشور اشاره کرد و گفت:با پیگیری های انجام شده توسط نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی این دیدارها میسر شد و قول های مساعدی در خصوص اختصاص یک ماشین عمرانی به شهرداری – افزایش ۲۰درصدی اعتبارات اختصاصی شهرداری- افزایش سهم شهرداری ازمحل  اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده- اعطاء وام ۳% شهرداری در صورت ارائه طرح -تحویل قیر با۵۰% تخیف اخذ شد.

رئیس شورای شهر با توجه  به وجود قابلیت و استعدادهای کشاورزی خواستار راه اندازی مرکز تحقیقات علمی و آزمایشگاهي در اسفدن شد تا علاوه بر بهبود وضعیت کاشت ،داشت،و برداشت ،کشاورزان و باغداران از آموزش ها و حمایت های لازم مشاوران برخوردار شوند.

نظرات کاربران

دیدگاه ها بسته شده اند.