بی تدبیری درآستانه نوروز درقاین موج اعتراض برخی از بازاریان وکسبه بازار را راه انداخت+تصاویر

جمعی از اصناف وبازاریان صنوف فرش فروشان ومبل فروشان ولوس تر فروشان قاین در اعتراض به برگزاری نمایشگاه مبل در جلوی فرمانداری شهرستان تجمع کردند.

به گزارش اسفدن خبر به نقل از نسیم قاین ، صبح امروز برخی ازکسبه بازارشهرستان قاین در اعتراض به برگزاری نمایشگاه مبل در شهرستان در جلوی فرمانداری قاین تجمع کردند.

صادقی یکی از مبل فروشان شهرستان قاین درگفتگوبا خبرنگار نسیم قاین گفت: ما جمعی از مبل فروشان،فرش فروشان ولوس تر فروشان شهرستان قاین ضمن اعتراض در برپایی نمایشگاه مبل درشهرستان خواستار این هستیم که مسئولین به کسبه بازار توجه بیشتری داشته باشند

وی افزود:باوجودهزینه های سنگین ومالیات وسایر هزینه هابازار،یک عده از مبل فروشان تهران در شهرستان نسبت به برپایی نمایشگاه مبل اقدام می کنندوبدون پرداخت هیچ گونه عوارض ومالیات پس از فروش به شهرخود باز می گردند وعواید آن نصیب اتاق اصناف وبازرگانی می شود ودراین بین به بازاریان که متضررمی شوند توجهی نمی شودوبرایشان  هیچ چیزمهم نیست .

صادقی گفت:ما روی این مسئله که  چرابابازرایان هماهنگ نمی شود وچرااز کسبه برای این موضوعات نماینده نمی خواهید ونظرخواهی نمی کنیدنیز اعتراض داریم.

وی اظهارداشت:اتاق اصناف فقط درجهت تخریب بازاریان کارمی کند وهیچ موقع از بازاریان حمایت نکرده است وبیشتر مواقع کسبه رامتهم به گران فروشی می کند مگر اتاق اصناف فاکتورکسی که از تهران آمده است را دیده ومیبینید که چه قدر سود دارد؟

مگر نمایشگاه سال گذشته باعث رقابت دربازار شده است؟برعکس باعث شده است که مردم  به دلیل جوّ موجود نمایشگاه از غیربازاریان شهرستان خرید کنند ودر این نمایشگاه اجناس ماهم فقط بازدید شد واستقبالی از بازاری قاین نشد

همچنین درسال های گذشته هم ثابت شده است که برخی از قیمتهای  نمایشگاه گران تر هم بوده است.

وی درادامه گفت:سال گذشته حتی اتاق اصناف بیشترین توهین را به کسبه صنف ما داشت وکوچکترین غرفه هاوکورترین غرفه هارا دراختیار ما گذاشت وحتی تهرانی ها برخی از اجناس مارابه دلیل اینکه این جنس اختصاصی وفلان است از نمایشگاه بیرون گذاشتند ونتیجه این شد که درنمایشگاه سال گذشته هیچ معامله ای نکردیم

درصورتی که نمایشگاه فصلی که مایحتاج مردم است امسال درشهرهای کوچک برگزار نمی شود ونمایشگاه بهاره هم لغو شده است اما نمایشگاه مبل درشهرستان دایرمی شود.

ثابتی از صنف فرش فروشان قاین نیز درگفتگوبا خبرنگار نسیم قاین اظهارداشت:تمام رکودبازار را ماباید بکشیم وچک از مشتری قبول می کنیم وحتی باید به پای چک های برگشتی هم بسوزیم وزمانی که برای ایام عید برنامه ریزی می کنیم واجناس خودرا برای فروش آماده می کنیم بابرگزاری یک نمایشگاه باید دررکود فررویم مردم هم بیشتر به سراغ نمایشگاهها می روند وپول نقد خودرا پرداخت می کنند وخرید از مغازه های هم با رکود مواجه می شود.

رزوینی یکی دیگر ازبازاریان شهرستان در گفتگو با خبرنگار نسیم قاین اظهارداشت:باتوجه به شرایط رکود حاکم دربازارودرایام نزدیک به سال جدید نمایشگاه مبلمان درشهرستان دایر می شود وامثال من که امیدمان به شب عید بوده است که بتوانیم مقداری از اجناس خودرا به فروش برسانیم باعث می شود که به کسب وکارما لطمه بخورد

وی افزود: ثابت شده است که نمایشگاههایی که برگزار می شود مبل خوبی تحویل مشتریان نمی دهد پول نقدر مردم گرفته می شود ومبلی که یک ماه بعد می خواهد تحویل داده شود پول آن نقدا پرداخت می شودومبلی که درنمایشگاه به مردم نشان داده شده با مبلی که تحویل می شود متفاوت است که اگر از تولید کنندگان مبل شهرستان که تعمیرات مبل هم دارند سوال شود اکثرمبل های نمایشگاه بعد ۳یا۴ماه برای تعمیر به مبل فروشی برده می شود ومن به عنوان یک کسبه که سال گذشته ۲میلیون و۵۰۰هزار تومان مالیات پرداخت کرده ام ،عوارض شهرداری وهزینه پروانه کسب پرداخته ام باید از کجابتوانم این هزینه هارا تامین کنم وبا برگزاری این نمایشگاههاکار ما کساد تر می شود

وی افزود:البته اگر بازار رونق داشت ماهم مشکلی با برپایی نمایشگاه نداشتیم وبا توجه به این کساد بازار حق ما کسبه وصنف مبل فروشان وفرش فروشان و.. ضایع می شود.

طبق ماده۴قانون مطبوعات کشورهیچ مقام دولتی وغیردولتی حق ندارد برای چاپ مطالب یا مقاله ای درصدد اعمال فشاربرمطبوعات برآید ویا به سانسوروکنترل نشریات مبادرات کند درصورتی که از سوی برخی افرادشاغل درشهرستان از خبرنگار نسیم قاین خواسته شد که این گزارش در سایت درج نشود اما براساس رسالت خبری این  خبر درسایت درج می شود وامیدواریم پاسخ قانع کننده ای از سوی مسئولین برای این کسبه داده شود .

ضمنا نامه اعتراض این کسبه که به سایت ارسال شده است نیز دراین پایگاه خبری درج می شود.

IMG_4733 IMG_4734_0 IMG_4736

نظرات کاربران

پاسخی بگذارید